top of page

תקנון מבצע סוף שנה

1. עורך המבצע

עורך המבצע הינו חלל עבודה ״לודו״ השייך לניר יוני אחזקות (2007) בע״מ.

2. תקופת המבצע

2.1     מיום 01.12.19 ועד ליום 31.12.19 יתקיים ״מבצע סוף שנה - 25% הנחה על כל התכניות״ (להלן - "המבצע").

2.2     לודו שומר לעצמו את הזכות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     השכרת עמדה בחלל העבודה ״לודו״ מיועדת ליוצרים ויוצרות בתחום המשחקים בלבד.

3.3     השכרת עמדה בלודו היא בהתאם לשיקול דעת הלודו, והלודו שומר לעצמו את הזכות לסרב לכל לקוח או לקוחה המעוניינים לשכור עמדה, על פי שיקול דעתו בלבד, על בסיס מקום פנוי, ובהתאם לתקנון הלודו.

3.4     במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוחה, השוכרת עמדת עבודה במסגרת אחת מתכניות הלודו, להנות מ-25% הנחה (להלן - "ההנחה").

3.5     לקוחה המשתתפת במבצע זכאית לרכוש לכל היותר תכנית אחת במסגרת חשבונית אחת מתוך תכניות הלודו.

3.6     אין כפל מבצעים או הנחות.

3.7     קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תינתן במעמד הרכישה בלבד.

3.8     מימוש התכנית שנרכשה יהיה לפי תנאי התכנית, בין אם על בסיס עמדה קבועה או על בסיס מקום פנוי, ובהתאם לחוזה ולתקנון הלודו.

4. מדיניות החזר כספי בתקופת המבצע

4.1 מתן החזר כספי בגין תכנית שנרכשה בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של לודו, ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2 לקוחה המעוניינת לקבל החזר כספי על תכנית שנרכשה ולא מומשה, זכאית לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

4.3 לקוחה המעוניינת לקבל החזר כספי על תכנית אשר מומשה בחלקה, זכאית לקבל החזר כספי על החלק שלא מומש, באופן יחסי מתוך הסכום ששולם בפועל.

5. אחריות

לודו לא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     לודו שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לודו שומר לעצמו את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו,  הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

bottom of page